Disclamer en Voorwaarden

Op deze pagina vind je:

Deze berichten vind je in deze zelfde volgorde

Disclamer en Copyright

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. We proberen de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden. 

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.  

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, dit kan via het contactformulier.

Bedrijfsgegevens

FietzHerstel
Kobbe 19
9101 ZH Dokkum

0519 202019
info@fietzherstel.nl
KVK noord:  77878558
BTW ID: NL003253476B82

KANB bank rekeningnummer
IBAN: NL04KNAB0402038061
BIC code: KNABNL2H

Algemene reparatie- en betalingsvoorwaarden

Algemene reparatie- en betalingsvoorwaarden van FietzHerstel (Jan. 2022)

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken aan en het verrichten van diensten ten behoeve van kopers/opdrachtgevers. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door FietzHerstel schriftelijk bevestigd.

Artikel 1. Definitie

Onder een fiets/rijwiel/tweewieler wordt verstaan gewone fietsen, vouwfietsen, sportfietsen, kinderfietsen, elektrische fietsen, driewielers, steps, rolstoelen, rollators, scootmobielen, kruiwagens en steekwagens.

Artikel 2. De overeenkomst

1. Alle offerten en prijsopgaven zijn louter indicatief. 2. De reparatieduur, c.q. de duur van de werkzaamheden wordt slechts bij benadering opgegeven. 3. De overeengekomen leveringsdatum is zowel bij koop-, reparatie- of andere overeenkomsten een vermoedelijke datum. 4. Gemaakte afspraken omtrent reparatie worden nageleefd, indien er meer gebreken zijn zal FietzHerstel contact opnemen met opdrachtgever. Indien er geen gegevens aanwezig zijn voor contact wordt enkel de opdracht uitgevoerd. 5a. Prijswijzigingen ten gevolge van bijvoorbeeld wijzigingen in rechten, belastingen, accijnzen, fabrieks- en/of importeurs prijzen en/of valutakoersen mogen te allen tijde in de overeengekomen koopprijs worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden in het geval een verhoging van de bedongen prijs door FietzHerstel plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. De annulering dient schriftelijk binnen één week (bij speciale bestellingen geld een termijn van één dag) na die kennisgeving plaats te vinden. In dat geval heeft FietzHerstel recht op vergoeding van de gemaakte kosten die zijn vastgesteld op 10% van de overeengekomen koopprijs. 5b. Bij andere overeenkomsten dan een koopovereenkomst is de overeengekomen prijs indicatief. Indien de indicatief opgegeven prijs met meer dan 20% wordt of dreigt te worden overschreden zal FietzHerstel contact met de opdrachtgever op nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te beëindigen onder schadeloosstelling van FietzHerstel voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden, wel heeft FietzHerstel recht de mogelijke goederen van de fiets te demonteren zodat deze in (bijna) de zelfde staat terug kan worden gegeven. 5c. Een overeenkomst komt slechts tot stand door acceptatie van FietzHerstel. FietzHerstel is gerechtigd voorwaardelijk te accepteren.

Artikel 3. Betaling

1. De schulden van kopers/opdrachtgevers aan FietzHerstel worden beschouwd als breng schulden. 2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling contant of per Pin geschieden bij het afleveren van zaken respectievelijk onmiddellijk na het verrichten van diensten en vooraf aan het overhandigen van de goederen ofwel fiets(en). 3. Indien desondanks niet contant wordt betaald, dan wel indien wel uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen en betaling op dat overeengekomen moment niet plaatsvindt, dan is FietzHerstel gerechtigd, zonder ingebrekestelling, over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, onverminderd de hem overigens toekomende rechten. 4. Indien de koper/opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen is FietzHerstel gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die FietzHerstel in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag. 5. Ongeacht het recht van retentie van FietzHerstel zal FietzHerstel bij het uitvoeren van een reparatie-opdracht vrijstaan voor de uitvoering een voorlopige of gedeeltelijke betaling te vorderen, waarbij met betrekking tot onderdelen de vooruitbetaling niet meer dan 30% van de koopsom zal bedragen. 6. Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien zulks bij de reparatie-opdracht uitdrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen eigendom van FietzHerstel zonder dat de opdracht gever op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken. 7. Bij het niet nakomen van gemaakte afspraken is FietzHerstel gerechtigd een vergoeding van vijfentwintig procent van een uurloon in rekening te brengen.

Artikel 4. Retentierecht

FietzHerstel kan het retentierecht uitoefenen op het rijwiel, indien de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan het rijwiel niet of niet in zijn geheel voldoet, ook indien het kosten betreft van eerdere door de FietzHerstel verrichte werkzaamheden aan hetzelfde rijwiel of indien er andere vorderingen zijn, die voortvloeien uit een contractuele relatie met de opdrachtgever/koper.

Artikel 5. Garantie

5.1 Op de reparatie met nieuwe onderdelen zijn de reparatievoorwaarden van kracht (deze zijn los te vinden op de website).
5.2 Op de verkoop van twee of driewielers wordt u verwezen naar de website van de fabrikant van de twee- of driewieler.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde rijwiel blijft eigendom van FietzHerstel zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang het rijwiel niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht de eventueel wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van het rijwiel af te sluiten. De koper is voorts verplicht de geleverde rijwiel voor zijn rekening te doen onderhouden. FietzHerstel zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van het rijwiel gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper FietzHerstel voor aanspraken, die derden op FietzHerstel zouden mogen hebben in verband met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

Artikel 7. Verkoop met inkoop

Indien bij verkoop van een nieuw rijwiel of ander zaak tegen inkoop van een gebruikt rijwiel of andere zaak de koper in afwachting van de inlevering van de nieuw rijwiel of ander zaak, het oude blijft gebruiken, wordt laatstgenoemd rijwiel of ander zaak eerst eigendom van FietzHerstel nadat de feitelijke levering daarvan aan FietzHerstel heeft plaatsgevonden. Zolang de koper de zaak blijft gebruiken, komt deze geheel voor zijn rekening en risico.

Artikel 8. Staling

Zolang de rijwiel gestald is bij FietzHerstel zal voorgenoemde er zorg voor dragen dit rijwiel veilig te stallen. Hierbij is FietzHerstel niet aansprakelijk voor diefstal wanneer FietzHerstel heeft laten zien zijn best te hebben gedaan het rijwiel veilig te stallen. Tot vier werkdagen na bericht dat de herstelwerkzaamheden zijn afgerond zorgt FietzHerstel voor stalling, na deze periode is FietzHerstel gerechtigd een bedrag van twee euro en vijftig cent per nacht in rekening te brengen voor stalling. Na een periode van zes weken zonder kennisgeving van de klant zal het rijwiel eigendom zijn van FietzHerstel en mag deze worden doorverkocht om de gemaakte kosten te dekken.

Artikel 9. Oprit, sleutelkast en brievenbusgebruik

Voor het halen en brengen van uw rijwiel is FietzHerstel niet aansprakelijk voor schade of diefstal van rijwiel of accessoires. Ook doormiddel van het achterlaten van uw persoonsgoederen waar dan ook op locatie is FietzHerstel niet aansprakelijk.

Artikel 10. Onkosten reservering werkplaats

Bij het maken van een reparatieafspraak wordt er in elk geval voor vijftien minuten plek gereserveerd in de werkplaats. Ongeacht dat de afspraak wordt nagekomen zullen de kosten voor de voorgenoemde termijn in rekening worden gebracht als uurtarief montage. Na deze tijd zal de werkplaats voor andere werkzaamheden worden genuttigd en zal er een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden.

Artikel 11. Overmacht

1. Onverminderd de overige hem toekomende rechten, heeft FietzHerstel in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door een schriftelijk mededeling en zulks zonder dat FietzHerstel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan FietzHerstel kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank